Přeskočit obsah

Založení učitelského účtu a práce v něm

Na stránkách systému Urkund si učitelé Filozofické fakulty MU mohou vytvářet vlastní účty a využívat pak systém Urkund i nad rámec ELFu. Níže se dozvíte, jak si založit učitelský účet v systému Urkund, a seznámíte se se základními způsoby jeho ovládání.

Vytvoření učitelského účtu

Založení učitelského účtu probíhá jiným způsobem, než u účtu studentského. Učitelský účet si můžete založit na přihlašovací stránce, na kterou se z hlavní strany systému Urkund dostanete přes odkaz “Log in” (vlevo nahoře) a následně “Log in to the URKUND system”. Na přihlašovací stránce vpravo pak najdete sekci pojmenovanou “Shibboleth Login” (viz obrázek níže), kde v nabídce “Organization” vyberete položku Masaryk University a kliknete na tlačítko pod nabídkou.

Obr. 1: Přihlašení do systému Urkund pomocí učitelského účtu.

Následně budete přesměrování na standardní stránku Jednotné přihlášení na MUNI, kde musíte zadat své UČO a sekundární heslo. Při prvním přihlašování (tj. při vytváření účtu) budete muset ještě odsouhlasit, že skutečně chcete se systémem Urkund sdílet požadované údaje, poté už bude přihlašování probíhat standardně jen zadáváním uča a sekundárního hesla.

Při vytváření učitelského účtu vám bude zároveň vytvořena speciální adresa systému Urkund sloužící k analýze dokumentů zaslaných ke kontrole. Tato adresa má podobu UČO.muni@analysis.urkund.com a jsou na ni posílány všechny dokumenty, které chcete nechat kontrolovat systémem Urkund. Tuto vlastní adresu můžete přitom používat jednak pro kontrolu prací v systému ELFu (viz Nastavení systému Urkund v ELFu), jednak při používání systému Urkund mimo ELF prostředníctvím e-mailu (viz Fungování systému Urkund mimo ELF).

Fungování učitelského účtu

Vytvořený učitelský účet bude zpočátku prázdný. Po odeslání prvních souborů ke kontrole skrze adresu pro analýzu se odeslané soubory začnou zobrazovat na stránce se seznamem dokumentů (viz obrázek níže).

Obr. 2: Ukázka seznamu kontrolovaných dokumentů v rámci učitelského účtu v systému Urkund.

Na stránce seznamu kontrolovaných dokumentů můžete provádět několik základních operací:

  • Sledovat stav nahraného dokumentu. Ikona vlevo ukazuje, zda je již analýza dokumentu hotová, nebo teprve probíhá.
  • Zobrazit si text zprávy, která byla odeslána spolu se souborem k analýze. V případě používání systému Urkund mimo ELF jde o text e-mailu, jehož přílohou byl odevzdaný soubor.
  • Podívat se na skóre podobnosti a zobrazit si kompletní zprávu o podobnosti pro každý z dokumentů v seznamu.
  • Zobrazit si originální verzi kontrolovaného dokumentu kliknutím na jeho název.
  • Sledovat základní údaje o každém z dokumentů. Konkrétně jde o: velikost a počet slov, kdo dokument nahrál, kdy byl dokument nahrán
  • Vyhledávat konkrétní dokumenty pomocí vyhledávacího pole vpravo nahoře.
  • Nahrát hromadně větší množství souboru ke kontrole systémem Urkund pomocí tlačítka Upload documents vpravo nahoře.

Vedle těchto základních funkcí pak umožňuje učitelský účet v systému Urkund i několik pokročilejších možností, jak s kontrolovanými dokumenty pracovat. Všechny tyto možnosti jsou postaveny na využívání složek.

Práce se složkami

Odevzdané práce v učitelském účtu systému Urkund si můžete seskupovat do tzv. složek. Jde o stejný princip jako při práci se složkami na běžném PC. Novou složku můžete vytvořit kliknutím na tlačítko “New folder” v prostřední části horního panelu (viz obr 2). Při vytváření složky musíte zadat přinejmenším její název a kód kurzu (Course code). Zároveň ale můžete využít i stanovení termínu odevzdání a funkce anonymního odevzdávání.

Obr. 3: Vytváření složky v rámci učitelského účtu v systému Urkund.

Seskupování podle kurzů

U každé složky musíte specifikovat kód kurzu. Pomocí tohoto kódu pak mohou být odevzdávané práce automaticky zařazovány do odpovídající složky. Kód kurzu tudíž musí být unikátním řetězcem znaků, aby mohlo přiřazení do složky proběhnout správně.

**Pozor.** Předměty obvykle probíhají opakovaně, s čímž je třeba počítat
při tvorbě složek. Pokud chcete mít zvláštní složku pro každý kurzu, je
třeba v nastavení složky jako kód kurzu zadat kombinaci skutečného kódu
předmětu podle ISu a označení semestru, ve kterém předmět probíhá. Např.
pokud je kód předmětu *FF1234*, lze jako kód kurzu v nastavení složky
použít *FF1234PS16*. Pokud vám stačí mít pro každý předmět jen jednu
složku, stačí zadat jen samotný kód předmětu.

Automatické zařazování odevzdaných prací do odpovídajících složek je zajišťováno tím, že studenti uvádějí zadaný kód kurzu do předmětu e-mailu, v jehož příloze posílají soubor se svým úkolem ke kontrole. Kód kurzu přitom musí být uveden na začátku předmětu e-mailu a být uzavřen do hranatých závorek (tedy např. [FF1234] či [FF1234PS16]).

Termín odevzdání

Při vytváření složky může vyučující specifikovat datum odevzdání úkolu. Po zaškrtnutí položky Deadline (viz obr 3) se zobrazí možnost zadat přesné datum a čas pro odevzdávání. Zároveň můžete určit, zda mají být úkoly odevzdané po stanoveném termínu rovněž kontrolovány systémem Urkund. V tom případě budou studenti odevzdávající úkol po termínu o této skutečnosti informováni e-mailem spolu s instrukcí kontaktovat vyučujícího.

V seznamu dokumentů (viz obr 2) se bude zobrazovat červeně čas odevzdání u těch úkolů, které byly odevzdány až po termínu.

Anonymní odevzdávání

Poslední možností, kterou můžete využít při práci se složkami je anonymní odevzdávání. Pokud při vytváření složky zaškrtnete políčko Anonymous, budou u všech nahraných dokumentů odstraněny všechny osobní informace identifikující osobu, která soubor do systému nahrála. Tyto informace jsou přitom odstraněny trvale, takže i při pozdějším manuálním přesunutí souboru do jiné složky bez nastaveného anonymního odevzdání se bude soubor stále zobrazovat bez osobních informací.

**Pozor.** Systém Urkund samozřejmě nedokáže skrýt případné osobní udaje
uvedené studentem přímo v e-mailu či samotném textu odevzdaného
dokumentu. Pokud chcete anonymní režim využívat, je proto třeba studenty
instruovat, že nemají nikde uvádět své jméno, UČO apod. (zvláště pozor
např. na automatický podpis v e-mailu či metadata v odevzdávaném
dokumentu).