Přeskočit obsah

Fungování systému Urkund mimo ELF

Ačkoli je systém Urkund používán na Filozofické fakultě MU primárně ve spojení s e-learningovým systémem ELF, mohou jej učitelé a studenti využívat i samostatně. V takovém případě pak probíhá celý proces odevzdávání práce a její kontroly prostřednictvím e-mailu.

Pokud chcete jako vyučující používat systém Urkund i mimo ELF, je třeba si nejprve na stránkách systému Urkund založit učitelský účet (viz Založení učitelského účtu). Tím získáte adresu systému Urkund sloužící k analýze dokumentů zaslaných ke kontrole. Tato adresa bude mít podobu UČO.muni@analysis.urkund.com.

Jakmile máte adresu systému Urkund pro analýzu dokumentů, probíhá obvykle využívání systému prostřednictvím e-mailu následovně:

  1. Jakožto vyučující informujete studenty, jak bude proces odevzdávání prací probíhat, a že jejich práce budou kontrolovány antiplagiátorským systémem Urkund. V tomto kroku je vhodné studentům rovněž říct, v jakém formátu mají práci odevzdat. Systém Urkund je přitom schopen zpracovat běžné formáty jako .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .odt, .ppt, .pptx, .htm, .html, .wps, .Pages, .sxw. Může být také užitečné instruovat studenty, jak mají soubor pojmenovat (z důvodu pozdějšího snadného dohledání).
  2. Zároveň sdělíte studentům vaši adresu systému Urkund pro analýzu dokumentů, na kterou vám mají zasílat hotové práce.
  3. Následně studenti pracují na zadaném úkolu. Jakmile pak mají výsledný text připraven k odevzdání, mohou studenti přistoupit k odevzdání úkolu v podobě zaslání e-mailu s přílohou na adresu pro analýzu dokumentů, kterou jim vyučující sdělil. Samotný text úkolu tedy studenti přiloží k e-mailu v podobně samostatného souboru jakožto přílohu.
  4. Jakmile studenti práci pomocí e-mailu s přílohou odevzdají, systém Urkund informuje studenty o tom, že jejich práce byla v pořádku přijata. Od tohoto okamžiku může vyučující vidět odevzdanou práci po přihlášení do svého účtu na stránkách systému Urkund.
  5. Poté systém Urkund provádí analýzu odevzdaného souboru. Samotná analýza by obvykle měla být hotová cca do jedné hodiny. V závislosti na délce kontrolovaného textu a počtu dalších souborů ke kontrole se však tato doba může prodloužit i na několik hodin. Vždy by ale měla být analýza hotová nejpozději do 24 hodin.
  6. V okamžiku, kdy je analýza odevzdaného souboru hotová, systém Urkund pomocí e-mailu informuje vyučujícího, že jsou k dispozici výsledky analýzy. Zpráva je vyučujícímu doručena na jeho běžný univerzitní e-mail (tj. UČO@mail.muni.cz), součástí zprávy je pak odkaz na kompletní zprávu o podobnosti (pro seznámení se strukturou a fungováním zprávy viz Zpráva o podobnosti).

Poznámka

Přístup ke všem odevzdaným pracím i k jejich analýzám má vyučující samozřejmě i přes svůj učitelský účet na stránkách systému Urkund. Po vytvoření adresy pro analýzu však může celý proces odevzdávání prací a jejich kontroly probíhat přímo prostřednictvím e-mailů a bez nutnosti přihlašovat se do systému Urkund. Pro odevzdání práce pomocí e-mailu si studenti účet v systému Urkund vytvářet nemusí. Pokud ale chtějí mít přístup ke všem svým kontrolovaným souborům mohou si vytvořit studentský účet (viz Založení studentského účtu).