Přeskočit obsah

Analýza a výsledky kontroly

Výsledky analýzy odevzdaného souboru systémem Urkund se v rámci ELFu zobrazují v podobě Skóre podobnosti a Zprávy o podobnosti. Obě možnosti jsou podrobně popsány níže.

Skóre podobnosti

Výsledky analýzy jsou dostupné přímo v ELFu. V rámci aktivity typu Úkol se z pohledu učitele zobrazují přímo v tabulce s přehledem všech odevzdaných úkolů.

Obr. 1: Zobrazení výsledků analýzy systémem Urkund v úkolu z pohledu učitele.

Z pohledu studenta se pak výsledky analýzy zobrazují na stránce s odevzdaným úkolem (pokud vyučující v nastavení povolil, aby se výsledky studentům zobrazovaly) včetně odkazu na vyřazení souboru z databáze zdrojů.

Obr. 2: Zobrazení výsledků analýzy systémem Urkund v úkolu z pohledu studenta.

V rámci diskuzního fóra se pak výsledky zobrazují pod každým jednotlivým diskuzním příspěvkem.

Obr. 3: Zobrazení výsledků analýzy systémem Urkund v rámci diskuzního fóra.

Z pohledu učitele se vždy zobrazí jak skóre podobnosti, tak i odkaz na kompletní zprávu o podobnosti (viz níže). Studentům se ve výchozím nastavení zobrazuje pouze skóre o podobnosti. Vyučující však může nastavit, aby se studentům zobrazovala i kompletní zpráva o podobností (viz stránku Nastavení systému Urkund v ELFu). Vedle skóre podobnosti se studentům zobrazuje vždy také odkaz na vyřazení daného souboru s databáze zdrojů.

Při zobrazování výsledků analýzy používá nástroj Urkund vedle číselného vyjádření také barevné kódování. U prací s žádnou či nízkou mírou podobnosti je výsledné skóre zobrazeno na zeleném či žlutém podkladu. Střední míra podobnosti je vyjádřena oranžovou barvou a práce s vysokou či úplnou mírou podobnosti jsou zobrazeny červeně resp. černě. Přinejmenším u prací označených červeně a černě je vždy vhodné zobrazit si také kompletní zprávu o podobnosti (viz níže).

Obr. 4: Ukázka barevného kódování zobrazeného skóre podobnosti.

Pozor

Rozhodnutí o tom, zda jde o plagiát či nikoli, musí vždy provést vyučující po důkladné kontrole textu. Ani v případě systému Urkund se nelze spolehnout pouze na výsledné skóre podobnosti. Systém Urkund vyhledává pouze podobnosti mezi texty, čímž může kontrolu práce usnadnit. Posouzení, zda jde o korektní práci s citacemi či plagiát však musí provést vyučující.

Zpráva o podobnosti

Zpráva o podobnosti obsahuje informace o dokumentu, který byl poslán ke kontrole systémem Urkund, a zobrazuje kompletní výsledky provedené analýzy. Nejde však pouze o statický přehled. Zpráva o podobnosti má podobu interaktivního nástroje, který dovoluje s analyzovaným dokumentem dále pracovat a ověřovat konkrétní pasáže textu, u kterých může být na základě podobnosti s jiným zdrojem podezření z plagiátorství.

Na stránkách systému Urkund si můžete zobrazit ukázku zprávy o podobnosti, na které se můžete seznámit se strukturou zprávy o podobnosti a vyzkoušet si její různé funkcionality. Celkově můžeme zprávu o podobnosti rozdělit do čtyř základních sekcí (viz obrázek níže):

 1. Informace o nahraném dokumentu
 2. Seznam zdrojů a nalezených shod
 3. Funkční panel
 4. Text dokumentu a odpovídajících zdrojů

Obr. 5: Základní rozvržení jednotlivých sekcí zprávy o podobnosti.

Fungování jednotlivých sekcí Zprávy o podobnosti je pak podrobněji popsáno níže.

Informace o nahraném dokumentu

Sekce vlevo nahoře zobrazuje přehled základních informací o nahraném dokumentu.

Obr. 6: Sekce s informacemi o nahraném dokumentu vlevo nahoře.

V sekci s informacemi o nahraném dokumentu najdete následující prvky:

 • Originál dokumentu, který byl odeslán ke kontrole systémem Urkund. Kliknutím na odkaz můžete dokument stáhnout v jeho původní podobě.
 • Čas přijetí daného dokumentu systémem Urkund.
 • Odesilatel dokumentu. Zde se zobrazuje e-mailová adresa (příp. i jméno) uživatele, který daný dokument do systému Urkund odeslal. V případě, že byl dokument ke kontrole odeslán skrze kurzy v systému ELF, bude se zde zobrazovat e-mailová adresa v podobě UČO@mail.muni.cz. V opačném případě zde může být zobrazena libovolná adresa uživatele, který dokument ke kontrole odeslal.
 • Příjemce dokumentu. Zde se zobrazuje adresa systému Urkund, která slouží ke kontrole dokumentů. V případě, že byl dokument ke kontrole odeslán skrze kurzy v systému ELF, bude se zde zobrazovat stejné adresa, která je uvedena v nastavení dané aktivity v ELFu (tj. Úkol, Fórum či Workshop). Adresa systému Urkund sloužící k zasílání dokumentů ke kontrole má podobu xxx@analysis.urkund.com.
 • Zpráva. V případě, že k odesílanému dokumentu byla připojena zpráva, můžete si je zde zobrazit. U dokumentů odesílaných skrze kurzy v systému ELF zpráva obvykle obsažena není. Při odesílání dokumentů ke kontrole pomocí e-mailu se do pole zpráva vloží text e-mailu.
 • Informace o podobnosti obsahují jednak skóre podobnosti včetně výše zmiňovaného barevného kódování, jednak přibližnou délku dokumentu a počet zdrojů, které systém Urkund odhalil.

Pozor

Skóre podobnosti zobrazované ve zprávě o podobnosti se dynamicky mění podle toho, jaké zdroje jsou vybrány v sekci Seznam zdrojů a nalezených shod. Ve výchozím zobrazení jsou vybrány všechny zdroje, tudíž se zobrazuje skóre podobnosti vypočítané na základě všech nalezených zdrojů. Můžete ale nechat vybrané jen určité zdroje (např. proto, že některé zdroje student cituje korektně), čímž se skóre podobnosti přepočítá jen na základě vybraných zdrojů. Přepočítané skóre se ovšem zobrazuje vždy jen ve zprávě o podobnosti, v ELFu se vždy zobrazuje jen výchozí skóre podobnosti.

Seznam zdrojů a nalezených shod

V pravé horní části se nachází sekce zobrazující kompletní seznam zdrojů, ve kterých byly nalezeny stejné či dostatečně podobné úryvky texty, jako v dokumenty poslaném na kontrolu. Se seznamem zdrojů a nalezených shod můžete pracovat ve dvou různých režimech.

První možností je zobrazit si záložku Sources, která zobrazuje seznam zdrojů seřazených podle toho, jak velké množství textu je stejné s kontrolovaným dokumentem. Čím více je z daného zdroje přebráno textu, tím výše se v seznamu zobrazuje. Kliknutím na ikonku se znaménkem plus u jednotlivých zdrojů si pak můžete zobrazit seznam všech úryvků z daného zdroje, u kterých je nalezena dostatečná shoda s kontrolovaným dokumentem.

Obr. 7: Zobrazení zdrojů podle množství nalezených shodných úryvků.

Druhou možností je pracovat se záložkou Highlights, která naopak zobrazuje seznam konkrétních shodných úryvků, a to v pořadí, jak jdou za sebou v kontrolovaném dokumentu.

Obr. 8: Zobrazení shodných úryvků podle toho, jak následující v kontrolovaném dokumentu.

Jak na záložce Sources tak i na záložce Highlights můžete zároveň zaškrtnutím upravovat výběr zdrojů či úryvků, které se mají zvýrazňovat v sekci Text dokumentu a odpovídajících zdrojů a být zahrnuty do výpočtu skóre podobnosti.

Některé zdroje a úryvky mohou být zobrazovány šedě. Jde buď o alternativní zdroje, nebo nevyužité zdroje. Alternativní zdroje jsou takové, které obsahují shodné úryvky, které již byly nalezeny v jiném (primárním) zdroji. Určitá pasáž kontrolovaného dokumentu může být totiž shodná s několika různými zdroji. Systém Urkund pak vybere jeden se zdrojů jako primární (obvykle ten, který obsahuje nejvíce stejného textu) a ostatní zdroje, kde se daná pasáž také objevuje, pak bere jako alternativní zdroje. Mezi nevyužité zdroje pak spadají zdroje, které sice byly využity v rámci analýzy, ale buď neobsahují dostatečně velké shody, nebo jsou tyto shody již pokryty alternativními zdroji.

Funkční panel

Ve střední části stránky najdete horizontální funkční panel, který rozděluje stránku se zprávou o podobnosti na horní a dolní část. S funkčním panelem můžete tažením pohybovat nahoru a dolů, čímž si dle potřeby upravíte velikost sekcí v horní a dolní části stránky se zprávou o podobnosti.

Funkční panel obsahuje tři skupiny tlačítek (viz obr 4 výše). Skupina tlačítek vlevo obsahuje následující čtyři tlačítka, pomocí kterých si můžete upravovat zobrazení textu dolní v sekci (tj. Text dokumentu a odpovídajících zdrojů):

 • Zobrazení alternativních shod. Pokud je nějaký úryvek nalezen ve více zdrojích, můžete si v textu nechat vyznačit nejen shodu, kterou systém Urkund vybral jako hlavní, nýbrž i další alternativní zdroje shodující se s daným úryvkem.
 • Detailní zobrazení rozdílů. V rámci nalezených shodných úryvků si můžete nechat vyznačit konkrétní jednotlivá slova, která byla oproti původnímu zdroji změněna. To může být užitečné v případech, kdy není text z původního zdroje přebrán doslova, nýbrž jen mírně pozměněn (např. určitá slova jsou vynechána či přidána nebo nahrazena synonymními výrazy).

Obr. 9: Zobrazení detailních rozdílů v textu mezi kontrolovaným dokumentem (vlevo) a originálním zdrojem (vpravo).
 • Zvýraznění textu v uvozovkách. V nahraném dokumentu si můžete nechat zvýraznit text uvedený v uvozovkách. Tato funkce můžete využít pro rychlou identifikací přímých citací, které se obvykle vyznačují právě uvozovkami.
 • Zvýraznění textu v závorkách. V nahraném dokumentu si rovněž můžete nechat zvýraznit text v závorkách. To může být užitečné např. v případech, kdy je využíván citační styl uvádějící odkazy na zdroje v závorce přímo v textu namísto v poznámce pod čarou (APA apod.).

Pomocí tlačítek ve středu panelu se můžete pohybovat mezi jednotlivými úryvky, které systém Urkund označil za problémové (tj. byl schopen je dohledat v jiných zdrojích).

Skupina tlačítek vpravo pak zahrnuje následující:

 • Zobrazení varování. Zde můžete najít přehled upozornění na možné problémové aspekty kontrolovaného dokumentu. Jde především o situace, kdy může být nějakým způsobem narušen standardní způsob analýzy textu odevzdaného dokumentu (např. v textu jsou používány různé nestandardní znaky apod.).
 • Reset. Tímto tlačítkem vrátíte zprávu o podobnosti do výchozího stavu, tj. v sekci Seznam zdrojů a nalezených shod se opět vyberou všechny nalezené zdroje a v sekci Informace o nahraném dokumentu se přepočítá skóre podobnosti na výchozí hodnotu započítávající všechny nalezené zdroje.
 • Export zprávy o podobnosti do pdf. Zde si můžete exportovat kompletní zprávu o podobnosti do souboru typu pdf. Do pdf se přitom uloží zpráva o podobnosti v aktuálním nastavení. Pomocí tohoto tlačítka si tak můžete uložit finální zprávu o podobnosti, kde už máte vybrané jen skutečně problémové zdroje, a ve které je vypočítané korigované skóre podobnosti jen na základě vybraných problémových zdrojů.
 • Sdílení zprávy o podobnosti. Tlačítkem pro sdílení můžete na zadanou e-mailovou adresu poslat zprávu s odkazem na zprávy o podobnosti. Příjemce této zprávy si tak bude moci zobrazit kompletní zprávu o podobnosti a interaktivně s ní pracovat.
 • Odkazy na oficiální nápovědu k systému Urkund.

Text dokumentu a odpovídajících zdrojů

Spodní sekce zprávy o podobnosti zobrazuje jednak samotný text dokumentu, který byl poslán ke kontrole (vlevo), jednak zdrojové dokumenty, u kterých byly nalezeny shodné úryvky s kontrolovaným dokumentem (vpravo).

Obr. 10: Ukázka zobrazení vyznačených úryvků v textu dokumentu a jejich odpovídajících zdrojů.

Každý shodný úryvek je barevně vyznačen (čím sytější barva, tím vyšší podobnost), odpovídající pasáž v nalezeném zdroji je pak u aktivního úryvku zobrazena vpravo šedě. V záhlaví úryvku je zároveň uvedena přesná procentní shoda. Dále zde najdeme číslo úryvku, tlačítko pro (de)aktivaci daného úryvku a adresu nalezeného zdroje.

Způsob zobrazení textu dokumentu a jednotlivých úryvků lze pak upravovat pomocí odpovídajících tlačítek na panelu ve střední části stránky, jak bylo popsáno výše v sekci Funkční panel.